Xúc và Tư Niệm 

tk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

Xúc và Tư Niệm


Video trích từ bài Thế Giới Qua Tứ Thực ngày 15.01.2020 trên youtube.


Khoanh Vùng | | acinteyya

Sabbe sattā āhāraṭṭhika | | Đoàn Thực

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com