Xúc và Tư Niệm

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Xúc và Tư Niệm


Video trích từ bài Thế Giới Qua Tứ Thực ngày 15.01.2020 trên youtube.


Hộp Quẹt và Tiếng Đàn | | Khổ mình khổ người

Sabbe sattā āhāraṭṭhika | | Đoàn Thực

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com