Antarāvosānaṃ āpajjissanti 

tk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

Antarāvosānaṃ āpajjissanti


Video trích từ bài Thường Cận Y Duyên giảng tại Houston ngày 05.10.2019.


Ngã Mạn | | Trần

Thức Thực | | Sáu Trần

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com