Ba Câu Niệm


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

Ba Câu Niệm


Video trích từ youtube Thế Giới Qua Sáu Căn Sáu Trần

Có ba câu niệm Phật rất là hay:

  1. Con lạy Thế Tôn không cho con cái con thích nhưng Thế Tôn đã dạy con không thích cái gì.

  2. Con lạy Thế Tôn vì tuy Thế Tôn không thể làm cho con không chết nhưng Thế Tôn có thể dạy con không sợ chết.

  3. Con lạy Thế Tôn một lạy nữa là vì Thế Tôn tuy không có nắm tay dắt con đi tất cả vũ trụ nhưng Thế Tôn có thể dạy cho con thấy là đi đâu cũng vậy thôi.
Đó là ba cái ơn lớn kinh khủng của Đức Phật.


Trích bài giảng Thế Giới Qua Lục Căn
Kalama xin tri ân bạn ghi hongha7711 chép


Cõi lành dục giới | | Niệm Hơi Thở

Bưởi Witchy | | Trổ Quả

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com