Người Hạ Căn

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Người Hạ Căn


Video trích từ bài Thiện và Ác ngày 18.01.2020 trên youtube.


Tứ Vô Lượng | | Bóng Tối và Ánh Sáng

Hành Giả Đúng Mức | | Lên Xuống và Ra

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com