Năm Chi Thiền


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Hiện nay toaikhanh.com không có và không liên hệ với bất cứ trang hay nhóm nào trên mạng xã hội facebook.
  5. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.com


youtube
zoom
tk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

Năm Chi Thiền

Tầm đối trị Hôn Thụy
Tứ đối trị Hoài Nghi
Hỷ đối trị Sân Hận
Lạc đối trị Trạo Hối
Định đối trị Tham Dục

Tâm bị tham dục giống như nước bị pha màu.
Tâm đang sân hận giống như nước bị nấu sôi.
Tâm bị hôn thụy giống như nước bị rong rêu.
Tâm bị trạo hối giống như nước bị gợn sóng.
Tâm bị hoài nghi giống như nước bị cặn cám.
Một thau nước bị 5 cái này thì không thể soi mặt được.
Khi Tâm bị ám bởi 5 triền cái thì mình không thể soi rọi được gì hết.

Trích Thiền Duyên và Đạo Duyên
Kalama tri ân bạn vuihtv ghi chép.


(禪支) Thiền là thiền định; Chi là chi phần.
Bốn thiền định có tất cả là 18 chi;
Sơ thiền gồm 5 chi: Giác, quán, hỉ, lạc và nhất tâm;
Nhị thiền gồm 4 chi: Nội tịnh, hỉ, lạc, và nhất tâm;
Tam thiền gồm 5 chi: Xả, niệm, tuệ, lạc và nhất tâm;
Tứ thiền gồm 4 chi: Bất khổ bất lạc, xả, niệm, và nhất tâm.


Tăng | | Thích và Ghét Nhân và Quả

Nguyên Liệu Canh Chua | | Trần

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com