Năm Chi Thiền

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Năm Chi Thiền

Tầm đối trị Hôn Thụy
Tứ đối trị Hoài Nghi
Hỷ đối trị Sân Hận
Lạc đối trị Trạo Hối
Định đối trị Tham Dục

Tâm bị tham dục giống như nước bị pha màu.
Tâm đang sân hận giống như nước bị nấu sôi.
Tâm bị hôn thụy giống như nước bị rong rêu.
Tâm bị trạo hối giống như nước bị gợn sóng.
Tâm bị hoài nghi giống như nước bị cặn cám.
Một thau nước bị 5 cái này thì không thể soi mặt được.
Khi Tâm bị ám bởi 5 triền cái thì mình không thể soi rọi được gì hết.

Trích Thiền Duyên và Đạo Duyên
Kalama tri ân bạn vuihtv ghi chép.


(禪支) Thiền là thiền định; Chi là chi phần.
Bốn thiền định có tất cả là 18 chi;
Sơ thiền gồm 5 chi: Giác, quán, hỉ, lạc và nhất tâm;
Nhị thiền gồm 4 chi: Nội tịnh, hỉ, lạc, và nhất tâm;
Tam thiền gồm 5 chi: Xả, niệm, tuệ, lạc và nhất tâm;
Tứ thiền gồm 4 chi: Bất khổ bất lạc, xả, niệm, và nhất tâm.


Phước Vật | | Cù Là

Nguyên Liệu Canh Chua | | Trần

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com