22 Quyền


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
 1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
 2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
 3. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
 4. Hiện nay toaikhanh.com không có và không liên hệ với bất cứ trang hay nhóm nào trên mạng xã hội facebook.
 5. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

22 Quyền

Quyền (indriya) là những pháp căn bản đóng vai trò chủ yếu cho đời sống chúng sinh trong Tam Giới. Chính các pháp này đã làm nên sự khác biệt giữa Phàm với Thánh, Dục giới với Đáo đại, Nam với Nữ, đời sống tinh thần và vật chất.

Có tất cả 22 Quyền chia thành 5 nhóm như sau:

 1. Sắc Quyền (rūpa-indriya)

  • Nhãn quyền (cakkhundriya): Thần kinh thị giác (cakkhupāsada)
  • Nhĩ quyền (sotindriya): Thần kinh thính giác (sotapāsada)
  • Tỷ quyền (ghānidriya): Thần kinh khứu giác (ghānapāsada)
  • Thiệt quyền (jivhindriya): Thần kinh vị giác (jivhāpāsada)
  • Thân quyền (kāyindriya): Thần kinh xúc giác (kāyapāsada)
  • Nữ quyền (itthindriya): Sắc tố nữ (itthibhāvarūpa)
  • Nam quyền (purisindriya): Sắc tố nam (purisabhāvarūpa)

 2. Nhóm Mạng Quyền (jīvitindriya)

  • Mạng quyền (jīvitindriya): Gồm cả Danh (jīvitindriyacetasika) và Sắc mạng quyền (jīvitarūpa), tức sức sống tiềm ẩn hay nguồn năng lượng duy trì sự tồn tại.

 3. Nhóm Danh Quyền (nāma-indriya)

  • Ý quyền (manindriya): Gồm 89 hoặc 121 tâm (citta).
  • Tín quyền (saddhindriya): Niềm tin.
  • Tấn quyền (viriyindriya): Sự cố gắng.
  • Niệm quyền (satindriya): Khả năng ghi nhớ.
  • Định quyền (samādhindriya): Khả năng tập trung tư tưởng.

 4. Nhóm Thọ Quyền (vedanā-indriya)

  • Khổ quyền (dukkhindriya): Cảm giác đau đớn của thân.
  • Lạc quyền (sukhindriya): Cảm giác dễ chịu của thân.
  • Ưu quyền (domanassindriya): Cảm giác khó chịu của tâm lý.
  • Hỷ quyền (somanassindriya): Cảm giác dễ chịu của tâm lý.
  • Xả quyền (upekkhindriya): Cảm giác hững hờ, lãnh đạm của tâm lý.

 5. Nhóm Tuệ Quyền (paññā-indriya)

  • Tuệ quyền (paññindriya): Khả năng hiểu biết, nhận thức vấn đề một cách đúng đắn.
  • Vị Tri quyền (anaññātiññassāmītindriya): Tâm sở Trí Tuệ (paññā) trong tâm Sơ đạo (sotāpattimagga), được gọi như vậy vì đây là trí biết được điều mình chưa từng biết bao giờ, tức sự giác ngộ Tứ đế.
  • Dĩ Tri quyền (aññindriyapaññā): Trí biết thêm đôi phần về điều mình đã từng biết qua một lần, ở đây chỉ cho tâm sở Trí Tuệ trong 3 Đạo cao và 3 Quả thấp.
  • Cụ Tri quyền (aññātāvindriyapaññā): Trí biết được một cách rốt ráo lý Tứ đế mà mình đã từng biết qua, ở đây chỉ cho tâm sở Trí Tuệ trong tâm A-la-hán Quả (arahattaphala).

Trích Triết học A Tỳ Đàm


Thấy và Tin | | Ba Câu Niệm

Gồng hay Né | | Nhân và Quả

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com