Earthen floors and tiled floors


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comthoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

Earthen floors and tiled floors

A Buddhist sometimes has to see his mind as an earthen floor, sometimes as a tiled floor. Why see your mind as an earthen floor? Because simple dirty bits on an earthen floor can be ignored. Any nonsense that lands on the earthen floor can be left unnoticed. It means your mind will not be bothered by life's annoyances. Why see your mind as a tiled floor? Because any occurring hindrance, no matter how small, can be discovered, seen and negated quickly.

It is the same in a layman's life. Some things can be and should be seen as trivial and ignored. Like substandard food, cold or hot weather. By contrast, some things should raise alarm as soon as they happen. An odd pain or a sickly feeling should not be ignored as they may herald serious illness.


Quality of a Person | | Serve My Teacher With Love

Extra bits | | Who is on that canoe?

Tiếng Việt

thoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

© www.toaikhanh.com