Who is on that canoe?


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comthoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

Who is on that canoe?

Let's suppose you are canoeing in the dark and another canoe slams into yours. If you look and find that nobody is on the other canoe, you would not get too upset. But if there is someone on that canoe, there will be consequences. Who and what is that person? If they are your friend, your reaction will be different to if they are not. Then comes the gender of that person: a person of the opposite sex will cause a different reaction to one of the same sex. A married, not-so-good-looking person will cause a different reaction to a single, handsome one. The response brought on by the canoe accident depends on who is on the canoes, not the collision itself. What matters is not the canoe, but the set of factors that comes with it.

So when an event, either physical or mental, happens to us, the event itself may not be anything. Our understanding, analysis and evaluation of the event depends on countless other factors.

A bánh xèo (Vietnamese pancake) without herbs, sauce and condiments tastes bad, because by itself the cake is not enough. Without the dipping sauces, many Vietnamese dishes would fail. Agree?


To Gain or To Lose | | Earthen floors and tiled floors

Earthen floors and tiled floors | | Meaning of Life

Tiếng Việt

thoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

© www.toaikhanh.com