Chí Hiếu

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Chí Hiếu

Khi nói đến chữ chí Hiếu kinh Nam Truyền chỉ kể về Ngài Xá Lợi Phất chứ không thấy nói về Ngài Mục Kiền Liên. Không hiểu tại sao Phật giáo Bắc Truyền lại đưa ngài Mục Kiền Liên lên thành đại hiếu Mục Kiền Liên và đưa ra chuyện Mục Liên Thanh Đề. Không thấy kinh nào trong Tam tạng kể chuyện đó.

Trong Tiểu Bộ Kinh (Tập II - Ngạ Quỷ Sự) có kể chuyện Ngài Xá Lợi Phất đã độ cho người mẹ kiếp trước. Sau khi gặp một nữ ngạ quỷ và biết đó là mẹ của mình năm kiếp trước Ngài hứa sẽ giúp cho bà. Hôm sau Ngài đi khất thực đến tận cung Ðại vương Bimbisàra rồi đem bát về cúng dường cho đức Phật và chư tăng. Sau đó Ngài hồi hướng công đức cho nữ ngạ quỷ kia. Người đứng ra cúng dường là Đệ nhất trí tuệ, Tướng quân chánh pháp Xá Lợi Phất. Và người nhận chính là Đức Phật và toàn thể đại chúng thánh tăng. Công đức này trời biển nào chứa cho hết. Nhờ vậy mà nữ ngạ quỷ trong khoảnh khắc đã biến khỏi cõi đọa và có mặt ở thiên giới.

Và với người mẹ kiếp này của mình ngài Xá Lợi Phất cũng làm tròn bổn phận trước khi ngài mất.

Hãy luôn nhớ rằng nếu chúng ta hồi hướng không phân biệt thì quyến thuộc nhiều đời của chúng ta cũng như những người không quen biết đều có thể nhận công đức phước báo.


Con Đường Tu Chứng | | Nhổ Răng

Vivatta | | Tương Ưng

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com