Chí Hiếu


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

Chí Hiếu

Khi nói đến chữ chí Hiếu kinh Nam Truyền chỉ kể về Ngài Xá Lợi Phất chứ không thấy nói về Ngài Mục Kiền Liên. Không hiểu tại sao Phật giáo Bắc Truyền lại đưa ngài Mục Kiền Liên lên thành đại hiếu Mục Kiền Liên và đưa ra chuyện Mục Liên Thanh Đề. Không thấy kinh nào trong Tam tạng kể chuyện đó.

Trong Tiểu Bộ Kinh (Tập II - Ngạ Quỷ Sự) có kể chuyện Ngài Xá Lợi Phất đã độ cho người mẹ kiếp trước. Sau khi gặp một nữ ngạ quỷ và biết đó là mẹ của mình năm kiếp trước Ngài hứa sẽ giúp cho bà. Hôm sau Ngài đi khất thực đến tận cung Ðại vương Bimbisàra rồi đem bát về cúng dường cho đức Phật và chư tăng. Sau đó Ngài hồi hướng công đức cho nữ ngạ quỷ kia. Người đứng ra cúng dường là Đệ nhất trí tuệ, Tướng quân chánh pháp Xá Lợi Phất. Và người nhận chính là Đức Phật và toàn thể đại chúng thánh tăng. Công đức này trời biển nào chứa cho hết. Nhờ vậy mà nữ ngạ quỷ trong khoảnh khắc đã biến khỏi cõi đọa và có mặt ở thiên giới.

Và với người mẹ kiếp này của mình ngài Xá Lợi Phất cũng làm tròn bổn phận trước khi ngài mất.

Hãy luôn nhớ rằng nếu chúng ta hồi hướng không phân biệt thì quyến thuộc nhiều đời của chúng ta cũng như những người không quen biết đều có thể nhận công đức phước báo.


Thầy Thuốc | | Nhân Quả Thiện Ác

Vivatta | | Tương Ưng

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com