Niệm Phật

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Niệm Phật

Đức Phật đã dùng 7 chữ sau đây để hướng dẫn tu pháp niệm Phật.

Ekantanibbidāya.
Ngài dạy con đường hướng đến sự nhàm chán tuyệt đối với tam giới.

Virāgāya.
Ngài dạy con đường rời xa ái nhiễm.

Nirodhāya.
Ngài dạy con đường dẫn đến sự tịch diệt tất cả phiền não.

Upasamāya.
Ngài dạy con đường dẫn đến sự an tĩnh nội tâm.

Abhiññāya.
Ngài dạy con đường dẫn đến sự liễu tri tam tướng.

Sambodhāya.
Ngài dạy con đường dẫn đến sự liễu tri Tứ Đế, tức sự chứng ngộ hữu dư y niết bàn.

Nibbānāya.
Ngài dạy con đường dẫn đến sự viên tịch, tức vô dư y niết bàn.

Trích bài giảng Kinh Tăng Chi số 020
Kalama xin tri ân bạn Nguyenhuongbichhue ghi chép


Tiếu Ngạo Giang Hồ | | Hatthisāriputta

Vô Ngã | | Tín Định Tuệ

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com