Niệm Phật


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

Niệm Phật

Đức Phật đã dùng 7 chữ sau đây để hướng dẫn tu pháp niệm Phật.

Ekantanibbidāya.
Ngài dạy con đường hướng đến sự nhàm chán tuyệt đối với tam giới.

Virāgāya.
Ngài dạy con đường rời xa ái nhiễm.

Nirodhāya.
Ngài dạy con đường dẫn đến sự tịch diệt tất cả phiền não.

Upasamāya.
Ngài dạy con đường dẫn đến sự an tĩnh nội tâm.

Abhiññāya.
Ngài dạy con đường dẫn đến sự liễu tri tam tướng.

Sambodhāya.
Ngài dạy con đường dẫn đến sự liễu tri Tứ Đế, tức sự chứng ngộ hữu dư y niết bàn.

Nibbānāya.
Ngài dạy con đường dẫn đến sự viên tịch, tức vô dư y niết bàn.

Trích bài giảng Kinh Tăng Chi số 020
Kalama xin tri ân bạn Nguyenhuongbichhue ghi chép


Trăng | | Lịch Sự

Vô Ngã | | Tín Định Tuệ

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com