Quan Hệ Giữa Nhân và Quả

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Quan Hệ Giữa Nhân và Quả

Khi bà con đã thờ Phật trên đầu thì phải thuộc lòng 3 mối quan hệ Nhân Quả sau đây:

  1. Mối quan hệ Nhân với Quả. Cái này ai cũng biết rồi. Có nghĩa là do làm ác, sống ác, nói ác, nghĩ ác cho nên đời sau sanh ra tôi phải bị khổ thân, khổ tâm, khổ cả tinh thần lẫn thể xác. Hoặc bây giờ tôi sống thiện hành thiện bằng thân bằng khẩu bằng tâm bằng xác đời sau sanh ra tôi sung sướng vui vẻ cả hồn lẫn xác. Đó là quan hệ Nhân với Quả, Nhân nào Quả nấy. Còn 2 mối quan hệ nữa mà đa phần Phật tử không biết:

  2. Mối quan hệ Nhân dẫn đến Nhân. Khi mà mình sống quá nhiều với Nhân bất thiện tham sân si (thường cận y duyên) thì đời sau sanh ra cái cơ hội tham sân si nó sẽ lớn vô cùng. Ngay cả trong kiếp này, thí dụ tuần lễ này tôi bực mình quá thì chính cái bực mình này sẽ dễ dẫn tới cái bực mình khác. Khi tôi sống nhiều với tâm bất thiện, với lòng đam mê hưởng thụ: bài bạc, nhậu nhẹt, mua sắm, v.v... thì nó sẽ là cái điều kiện để dẫn đến cái bất thiện về sau.

  3. Mối quan hệ Quả với Nhân. Do Quả lành Quả ác đời quá khứ mà bây giờ mình sanh ra trong một môi trường A, B hay X, Y gì đó. Chính trong cái môi trường đó, trong cái tình trạng sức khỏe đó, với tình cảm đó, bối cảnh đó, trong môi trường xã hội đó, gia đình đó; chúng ta bèn có điều kiện để thiện hơn hay ác hơn.

Bây giờ quí vị thấy quan hệ giữa Quả với Nhân chưa?

Hồi đó giờ mình chỉ học quan hệ giữa Nhân với Quả: trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nhưng còn có cái quan hệ thứ hai: Nhân thiện nó dễ dẫn tới Nhân thiện, Nhân ác dễ dẫn tới Nhân ác. Và quan hệ thứ ba là Quả lành dễ dẫn tới Nhân thiện hay Nhân ác. Cái này là tùy cái căn cơ của quí vị. Có người khi mà hưởng được Quả lành, giàu đẹp khoẻ thì họ lại lấy mấy cái đó làm điều kiện để tiếp tục tu hành ngon lành. Có người khi hưởng được Quả lành họ bèn cắm đầu trong đó để họ đi xuống. Do siêng mới có tiền nhưng có tiền chưa đủ. Lấy tiền đó để tiếp tục làm ăn thêm nữa thì đó là một chuyện, mà lấy tiền đó để hưởng thụ trác táng lại là một chuyện khác.

Các vị có biết là người nghèo có điều kiện phạm pháp không giống với người giàu và người giàu có điều kiện phạm pháp không giống với người nghèo. Người trí thức có điều kiện phạm pháp khác với người dốt và người dốt có điều kiện phạm pháp khác với người trí thức. Thì trường hợp đó là gọi là quan hệ giữa Quả với Nhân. Và mình tu là tu ngay chỗ này đây.

Trích bài giảng Quan hệ Nhân và Quả
Kalama xin tri ân bạn elteetee ghi chép


Ca Uống Nước | | Ai Trên Thuyền Kia

Palibodha | | Thần Tượng

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com