Thập Thiện


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

Thập Thiện

Thập thiện là gì?

Thập thiện là 10 pháp lành căn bản của 1 người cầu quả Nhân Thiên.

Có 2 cách kể:

Cách 1 là thân 3, khẩu 4, ý 3.

Thân 3 là: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm

Khẩu 4 là : không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời ác độc, không nói lời thêu dệt.

Ý 3 là: không tham, không sân, không tà kiến. Tổng cộng là 10.

Cách 2 là Thập thiện gồm Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tham thiền, cung kính, phục vụ, hồi hướng, thuyết pháp, thính pháp, và điều chỉnh nhận thức. Đó là 10 thứ gọi là thập thiện. Là 10 điều thiện lành căn bản của những người tu Phật.

Thập độ là gì?

Thập độ là 10 hạnh lành mà bất cứ người nào muốn thành Phật cũng phải tu. Gồm có Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn nại, Chân thật, Ly dục, Trí tuệ, Tinh tấn, Từ tâm, Nghị lực, Hành xả.

Còn 37 Bồ Đề Phần?

37 Bồ Đề Phần gồm Tứ Chánh Cần, Tứ Niệm Xứ, Tứ Như Ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Giác Chi, Bát Chánh Đạo.

Trích bài Ba Tạng và Con Đường Tu Chứng
Kalama xin tri ân bạn dieulienhoa67 ghi chép.


Sống Chánh Niệm | | Akkosaka

Cūlapanthaka | | Khóa Trong Khóa Ngoài

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com