Thập Thiện

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Thập Thiện

Thập thiện là gì?

Thập thiện là 10 pháp lành căn bản của 1 người cầu quả Nhân Thiên.

Có 2 cách kể:

Cách 1 là thân 3, khẩu 4, ý 3.

Thân 3 là: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm

Khẩu 4 là : không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời ác độc, không nói lời thêu dệt.

Ý 3 là: không tham, không sân, không tà kiến. Tổng cộng là 10.

Cách 2 là Thập thiện gồm Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tham thiền, cung kính, phục vụ, hồi hướng, thuyết pháp, thính pháp, và điều chỉnh nhận thức. Đó là 10 thứ gọi là thập thiện. Là 10 điều thiện lành căn bản của những người tu Phật.

Thập độ là gì?

Thập độ là 10 hạnh lành mà bất cứ người nào muốn thành Phật cũng phải tu. Gồm có Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn nại, Chân thật, Ly dục, Trí tuệ, Tinh tấn, Từ tâm, Nghị lực, Hành xả.

Còn 37 Bồ Đề Phần?

37 Bồ Đề Phần gồm Tứ Chánh Cần, Tứ Niệm Xứ, Tứ Như Ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Giác Chi, Bát Chánh Đạo.

Trích bài Ba Tạng và Con Đường Tu Chứng
Kalama xin tri ân bạn dieulienhoa67 ghi chép.


Tứ Niệm Xứ | |

Cūlapanthaka | | Khóa Trong Khóa Ngoài

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com