Tứ Lậu


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

Tứ Lậu

(āsava)

Chữ Āsava ở đây có hai nghĩa là cặn bã hay sự rò rỉ. Đức Phật dùng từ này để gọi tên những thứ phiền não căn bản tạo nên cuộc luân hồi.

Dục Lậu (kāmāsava): Là tâm sở Tham (lobha) trong 8 tâm tham (lobhamūlacitta) trong trường hợp lấy 5 dục làm đối tượng.

Hữu Lậu (bhavāsava): Là tâm sở Tham (lobha) hợp với 4 tham ly tà (lobhamūladiṭṭhigatavippayuttacitta) trong trường hợp đam mê trong 9 tầng thiền Đáo đại và các cõi Phạm thiên.

Kiến Lậu (diṭṭhāsava): Là tâm sở Tà Kiến (diṭṭhi) trong 4 tâm tham đi chung Tà Kiến (lobhamūladiṭṭhigatasampayuttacitta) trong trường hợp Thường Kiến và Đoạn Kiến, kể rộng có 62 Tà Kiến (xem lại kinh Phạm Võng trong Trường Bộ Kinh).

Vô Minh Lậu (avijjāsava): Là tâm sở Si (moha) trong 12 tâm Bất thiện (akusalacitta). Si ở đây là sự bất tri Tứ Đế, Duyên Khởi và Tam Thế Luân Hồi.

Như vậy cốt lõi của Tứ Lậu chỉ có 3 thứ phiền não là Tham, Tà Kiến và Si. Chính 3 pháp này đã tạo nên vòng tròn Duyên Khởi.

Trích Triết học A Tỳ Đàm


Kiểu Tu | | Trợ Sinh Và Trợ Lực

Bóng Tối và Ánh Sáng | | Con nước về đâu

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com