Tự Vệ

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Tự Vệ

Theo giải thích của Sớ giải chúng ta có 2 thứ an toàn. Từ phía bản thân (an toàn nhân) và từ người khác (an toàn quả).

  1. An toàn Nhân: Không để bản thân cuốn hút trong nhân xấu, phiền não.

  2. An toàn Quả : Mình không bị tổn thương từ ngoại lực bên ngoài.

Chú giải nói rằng: Có 3 thứ Đại định bảo vệ được người đang nhập định:

  1. Quả định: Hành giả thánh nhân mới nhập được, đang lúc nhập loại này, nội tâm hành giả chỉ biết cảnh Niết Bàn. Những lần các bậc thánh từ đức Phật đến các vị thánh thinh văn thấy mệt mỏi cần nghỉ ngơi, các vị chỉ ngồi yên, nằm yên quán niệm hơi thở vào ra, nhận thấy được vào ra đó là vô thường, cái gì vô thường cái đó khổ, cái gì khổ cái đó vô ngã, chỉ thoáng chốc, Quán niệm y như ngày xưa mình quán niệm chứng đạo. Lập tức Tâm đạo xuất hiện (Sơ Quả, tam, tứ Quả). Suốt thời gian đó, tâm là tâm quả, cảnh Niết Bàn. Không có ngoại lực nào tấn công được vị này hết.

  2. Thiền Diệt: Một vị Tam Quả hoặc Tứ Quả, phải chứng Phi tưởng Phi phi tưởng, thỉnh thoảng cần nghỉ ngơi các ngài chỉ cần nhập Phi tưởng phi phi tưởng, xuất khỏi phi tưởng phi phi tưởng, chú nguyện, một ngày, 2 ngày,… nhập định, thì lúc đó chỉ còn thân nhiệt, hoàn toàn bất động, đao thương bất nhập, bách độc bất xâm.

  3. Phạm trú định : trước đó đắc thiền bằng 4 đề mục từ bi hỷ xả, thỉnh thoảng cần nghỉ ngơi thì nhập vào định đó theo cách ngày xưa chứng thiền. Thí dụ tâm từ (tất cả người nam, nữ, chư thiên,…) trong tích tắc trong suốt thời gian 1 ngày, 2 ngày… trong lúc nhập Phạm trú định vị đó cũng đao thương bất nhập, bách độc bất xâm.

Khả năng tự vệ của mình hoàn toàn phải là pháp lành. Không thứ võ thuật, phù chú nào bảo vệ chúng ta hiệu quả bằng thiện pháp hết. Chuyện đầu tiên, tìm kiếm sự tự vệ chính là sống trong pháp thiện.

Trích bài giảng An toàn
Kalama xin tri ân bạn Ho Thi Vui ghi chép


Con Rùa Mù | | Lên Xuống và Ra

Ớt Ngọt | | Lạy

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com