Vu Lan 

tk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

Vu Lan


Video pháp thoại ngắn ngày 07/08/2022 tại chùa Phật Pháp Florida USA.


Ngoan Cố | | Uống trà Lặt rau

Đơn Vị Gốc | | Kaṭhina

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com