Nhân Quả và Khổ

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Nhân Quả và Khổ

Tất cả nhân lành đều là khổ. Từ bi, trí tuệ, chánh niệm, thiền định,... tất cả đều là khổ. Riêng trong số nhân lành ấy Bát Chánh Đạo vừa là Khổ vừa là Con đường Thoát Khổ.

Tất cả nhân bất thiện đều là khổ. Tất cả tham, sân, si, ái, mạn, kiến, nghi,...tất cả đều là khổ. Riêng trong đó Tham ái vừa là khổ vừa là Con đường dẫn đến Khổ.

Tất cả quả lành đều là khổ. Nếu ta nhận thức và đón nhận nó bằng Bát Chánh Đạo thì lúc bấy giờ nó là điều kiện để thoát khổ (nhưng ta thường hưởng thụ bằng Tham Ái và theo Con đường dẫn đến Khổ).

Tất cả quả xấu đều là khổ. Nếu ta nhận thức và đón nhận nó bằng Bát Chánh Đạo thì lúc bấy giờ nó cũng là điều kiện để thoát khổ (nhưng ta thường trốn chạy đuổi bắt bằng Tham Ái rồi theo Con đường dẫn đến Khổ).

Trích ý bài giảng Kinh Chánh Kiến
Sư Giác Nguyên giảng
Nhật tụng Kālāma ngày 2 tháng7 năm 2023
Xin kính tri ân cô Diệu Hỷ ghi bài.


Tiết Độ Ăn Uống | | Thập Thiện

Eko Care | | Āhāra

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com