Lokantarika

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Lokantarika

Đoạn kiến cấp độ nặng nhất (niyatadiṭthi), không thể sửa đổi thì chết rồi sanh vào địa ngục Biên Ải (Lokantarika – địa ngục không gian).

Địa ngục này nằm ở ranh giới của 3 vũ trụ giáp nhau. Có vô lượng vũ trụ, cứ giữa 3 cái lại có 1 khoảng trống, khoảng không gian này chính là địa ngục Lokantarika, địa ngục của người đoạn kiến.

Địa ngục không gian chia thành 2 phần, nửa bên dưới là nước hủy diệt có màu đen, cõi này lạnh khủng khiếp. Chúng sanh trong cõi này cao 3 gāvuta (12 km) không nhìn thấy nhau, họ có những móng tay dài bám tay vào triền núi Luân vi, khi bị rơi xuống nước hủy diệt thì chết lại tái sanh trở lại, nếu như nghiệp ác chưa muội lược. Hoặc khi họ lần theo triền núi chạm vào nhau, ngỡ là vật thực, bám chặt vào nhau cắn xé, rồi cả 2 rơi xuống vực nước hủy diệt.

Do tiền kiếp họ không tin gì hết nên phải sinh vào một nơi chốn không có gì, không ở đâu hết. Không có gì nghĩa là thay vì nói ở Nha Trang, ở Đà Lạt, ở Paris, ở Luân Đôn… có cái tên, đằng này họ vốn dĩ không có tin cái gì hết nên họ phải đi về một chỗ không ở đâu hết, tức là ở ngoài hè ăn cơm nguội như mấy nàng dâu ngày xưa.

Tại đây lạnh lắm và tối thui. Lâu lâu có chuyện gì đặc biệt, có hào quang soi rọi 10 muôn triệu vũ trụ như lúc Bồ Tát đản sanh, thành đạo, chuyển pháp luân, có những tia sáng đặc biệt chói lòa khắp mọi nơi thì những chúng sanh này mới thấy được nhau, còn không thì tối mù tăm tăm. Ở đấy không có gì hết, nghĩa là không có ai hành hạ ai, cứ tự nhiên một mình như bầy dơi treo tòng teng, lần mò di chuyển di chuyển, lâu lâu đụng nhau thì xé nhau ra, rớt xuống nước chết, tái sinh trở lại rồi tiếp tục. Tuổi thọ ở đây là 84.000 đại kiếp, tương đương với cõi phi tưởng phi phi tưởng, hoặc gần bằng thời gian tu hành của 1 vị đại thinh văn, như các ngài Ca Diếp, Ananda (100.000 đại kiếp). Dễ sợ như vậy. Khoảng thời gian mình lọt vô đây thì ở ngoài người ta tu gần xong thời gian ba la mật rồi. Dù cho là chúng sanh rơi vào cõi phi tưởng phi phi tưởng, cảnh giới dành cho phàm phu chí thiện, hay địa ngục Lokantarika, cảnh giới dành cho phàm phu chí ác, thì cũng giống nhau ở một điểm là sau thời gian đó là chúng ta tha hồ trôi nổi bất định.

Trích bài giảng KTC.Kinh Tăng Chi số 021
Kalama tri ân bạn Nguyenhuongbichhue ghi chép


Dhammacārī | | Tuệ Sỹ

Sáu Căn | | Nhớ Sư Trưởng

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com